مرکز گریز اجرا/چیدمانی از سونا صفایی سوره

مرکز گریز
اجرا/چیدمانی از سونا صفایی سوره
پروژه های پارکینگالری – تهران

سونا صفایی سوره فارغ التحصیل نقاشی ازدانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکز، در سال 2006 به کانادا مهاجرت کرد و اکنون دانشجوی سال آخر رشته مجسمه و چیدمان در دانشگاه OCAD تورنتو است.
صفایی سوره آثار خود را در گستره ای قابل توجه در ایران و دیگر کشورها به نمایش در آورده است: فستیوال “دسترسی محدود” در تهران، قاهره و لندن، نمایشگاه “ایران و شرکا” در بلژیک، و برنامه “اگر دوباره همدیگر را دیدیم” در گالری توماس اربن نیویورک و “در به عبارت دیگر” در کونست رام بتانیین برلین.
آثار وی بر بازشناسی دوگانه هایی چون “خود” و “دیگری” و نیز بر رابط های “فرد” و “جمع” و  ارتباط جز به کل در موقعیت تمرکز زدایی شده جهان امروز می پردازد. برای نیل به این مهم، صفایی، دغدغه هایی را چون تفاوت های  بین زبانی و بین فرهنگی؛ معنا های گمشده یا اجزای گمشده در پروسه ترجمه؛ و امکان بر قراری ارتباط بین فرهنگی؛ ساز و کارهای ارتباطی هنرمندان / موزه ها در مد نظر دارد. صفایی سوره در تورنتو کانادا کار و زندگی می کند.
——————————————–
هنرمند کانادایی تبار Kelly Mark که در یکی از کارهایش به نام ” All in a Day’s Work” از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر به استثنا ی دو وقت استراحت پانزده دقیقه ای و یک ساعت وقت ناهار به سخنرانی پرداخت. با ارجاع به این اثر تصمیم گرفتم یک اثرهنری، تلفیقی از یک artist talk و یک installation، اجرا کنم و این کار را performance/installation می نامم. به عنوان دیگر این دو بدون هم در این مکان، در این لحظه و بی حضور شما کامل نخواهند بود. این روش تلفیقی یک بیانیه برای چگونگی و راه درست نمایش دادن آثار هنری نیست بلکه تنها یک پیشنهاد در میان هزارها راه و شیوه ی ممکن دیگر می باشد.

سونا صفایی سوره – مرداد 1391 – تهران

Independent art space for new media | Tehran | Iran